South v Stephenson, Girls BB, 1-10-14 - pointepics