GPNorth v GPSouth, Hockey, Girls, 2-9-11 - pointepics