UD Jesuit v Livonia Stevenson, Varsity, 8-23-18 - pointepics